Xylospongium – the Roman progenitor of toilet paper

(ORDO NEWS) -- The xylospongium or tersorium (lat. Tersorium), also known as the "sponge on